Formalności

OZE SYSTEMS oferuje kompleksowe doradztwo w realizacji inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowych.

Zakres usług doradczych obejmuje m.in.:
1. Doradztwo w doborze miejsca usytuowania elektrowni.
Budowa elektrowni wiatrowej jest dużym przedsięwzięciem, niezależnie od wielkości samych turbin. Chcąc przeprowadzić udane i opłacalne przedsięwzięcie należy określić odpowiednie miejsce pod budowę elektrowni. Wstępny wybór miejsca odbywa się poprzez wizję lokalną, pomocne również mogą być dane z cyfrowych atlasów wietrzności. Jednakże w większości przypadków mogą okazać się niezbędne pomiary wietrzności trwające przez min. 1 rok. Nie każda lokalizacja sprawi, iż uzyskane wyniki pomiarów wietrzności będą przynajmniej zadowalające.

2. Pomoc w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (jeśli dotyczy).
Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. “w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko” sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagane jest gdy instalacje planowane na lądzie wykorzystują siłę wiatru do produkcji energii, o mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW, lub instalacje planowane w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystują siłę wiatru do produkcji energii. Ponadto, sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m.

3. Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Elektrownie wiatrowe, które są związane na trwałe z gruntem, np. poprzez fundament zgodnie z Prawem Budowlanym uznawane są jako obiekty budowlane, a co się z tym wiąże wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę (Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. z późn. zm.)

 
4. Pomoc w uzyskaniu zewnętrznego źródła finansowania (kredyt, preferencyjny kredyt, leasing, ekoleasing, dotacje).
Na przedsięwzięcia związane z wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) można pozyskać wiele atrakcyjnych form finansowania, m.in. BOŚ, WFOSiGW, banki komercyjne, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności – dotacje UE.

5. Pomoc w uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (w przypadku odsprzedaży energii do operatora).
W celu odsprzedaży energii do elektroenergetycznej sieci publicznej należy podpisać umowę o przyłączenie, które następuje po spełnieniu przez podmiot ubiegający się o przyłączenie wymagań określonych w warunkach przyłączenia wydawanych przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP).  

6. Pomoc w uzyskaniu koncesji w zakresie wytwarzania energii (w przypadku odsprzedaży energii do operatora).
Wytwarzanie energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) bez względu na ich moc określa Prawo energetyczne oraz Prawo ochrony środowiska. Dlatego każdy podmiot planujący produkować energię elektryczną musi uzyskać koncesję od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Nasi eksperci pomagają we wszystkich powyższych etapach prowadzących do budowy elektrowni wiatrowej zarówno do celów zasilania w energii elektryczną własnego domu, przedsiębiorstwa, jak i w celu produkcji i odsprzedaży do operatora sieci energetycznej.